Guide till död ved

Död ved – full av liv. Illustration: Mila Hillerhag

Väldigt många djur, svampar och lavar är mer eller mindre beroende av död ved. Det finns flera enkla sätt att gynna dem i din trädgård.

• Rikare trädgård har tagit fram 14 skyltar för ökad biologisk mångfald. En av skyltarna handlar om vikten av död ved. Den kan skrivas ut via bilden längst ned på sidan.

Stora träd rymmer mängder med liv. Även efter att de dött. Många insekter är beroende av trädstammar för att deras larver ska kunna gnaga gångar och utvecklas till färdiga skalbaggar eller flugor. Vedlevande svampar måste också ha trädstammar för att överleva. Flera av dessa vedlevande arter är dessutom hotade eftersom det råder brist på död ved i de svenska skogarna.

Det kanske viktigaste motivet är att det är ett av de bästa sätten att hjälpa många arter som är hotade.

Ha i åtanke att insatser för vedlevande organismer ofta är långsiktiga och kan kräva tålamod. Det är inte säkert att du ser arterna som du gynnar och det kan ta tid innan det ger effekt. Vissa skalbaggar lever till exempel som larver inne i trädet i flera år innan de gnager sig ut ur barken och enbart lever som fullvuxen skalbagge i några veckor. Det är en ganska liten chans att du ska se den under en så kort period och ofta ses bara spår efter skalbaggen i form av hål i stammen.

Stammar är skydd och buffé

Träden erbjuder också skydd under årets kallare perioder. Då kan temperaturen vara betydligt högre inne i ett hål i stammen, i en djup fåra i barken eller i mellanrummet innanför en bit bark. Dessa platser är viktiga övervintringsplatser för många smådjur.

Förutom att den döda veden lockar till sig småkryp så innebär det också att arter som igelkottar, grodor, ödlor, hackspettar och många andra fåglar som äter insekter och spindeldjur hittar mat bland veden.

Ekoxe – en av de mest kända vedlevande skalbaggarna. Foto: Erik Hansson

Vad kan du göra?

Det bästa du kan göra är att låta träd stå, men om du verkligen måste ta ner det, så låt gärna så mycket som möjligt av stammen stå kvar som en så kallad högstubbe. Det blir en skyskrapa full med bostäder åt småkryp. Tycker du att det ser tråkigt ut kanske du kan plantera en vildkaprifol som får klättra upp i den? Eller sätt upp fågelholkar på stammen?

Det enklaste du kan göra med den avsågade delen är att bara lägga den på marken som den är. Kanske kan det bli en sittplats åt dig i trädgården? Det kan kanske vara lockande att elda upp veden, men om du har möjlighet att istället låta den bli boplatser åt andra arter så gör det betydligt mer nytta för trädgården. Lägg till exempel veden i högar eller bygg en mur. Även mindre grenar kan vara boplatser, så det måste inte vara tjocka stammar. Placera dem gärna i solen.

Staplade avsågade grenar och trädstammar bildar livsmiljö åt småkryp, mossor. svampar och lavar. Ta de trädslag du har tillgång till. Placeras gärna i solen. Foto: Erik Hansson

Det måste inte vara något särskilt trädslag. Vissa insekter är knutna till specifika trädarter. Andra kan tänka sig att gnaga i lite olika trädslag. Ek brukar nämnas som särskilt värdefullt som boplats eftersom många arter är knutna till den. Men ta vad du har eller vad du kan få av någon granne eller bekant. Om du kan välja så är inhemska trädarter att föredra eftersom landets småkryp är anpassade till dem.

Vedkompost och mulmholk

En effektiv metod för att skapa bra död ved är att göra en vedkompost (läs mer i vår guide). Då sticker du ner stockar i sand för att underlätta för vedlevande insekter att hitta dit, lägga ägg och få livsmiljöer åt sina larver. Enkelt, snyggt och effektivt.

Du kan också göra en mulmholk (läs vår guide). Det är ett sätt att härma ett gammalt murket, ihåligt träd – en svårslagen livsmiljö enligt en del smådjur.

Vad gör de för nytta?

För dig som helst vill veta vilken nytta olika organismer har för dig så är det många av insekterna i den döda veden som hjälper till som pollinatörer när de är fullvuxna. Andra hjälper till med nedbrytningen av växtmassor och producerar därmed näringsrik jord i din trädgård. Dessutom gynnas en del arter som i sin tur äter exempelvis bladlöss och andra växtätare som du kanske inte vill ha alltför många av i trädgården.

De vedgnagande insekterna hjälper dessutom till med den biologiska mångfalden genom att skapa bostäder åt andra smådjur när de gnager gångar i veden. De är lite som småkrypens hackspettar på så sätt, men istället för att göra naturliga ”fågelholkar” gör de ”insektshotell”.

Det kanske viktigaste motivet att skapa mer död ved är att det är ett av de bästa sätten att hjälpa arter som har det svårt. En del av dem är hotade på grund av deras svårighet att hitta lämpliga boplatser. Vad kan vara finare än att hjälpa en hotad art med insatser i din egen trädgård?

Film om död ved som Hjalmar Dahm gjort åt Rikare trädgård:

Skylt att skriva ut och sätta upp i trädgården:

Alla skyltar hittar du här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *