Så kan biodlare minska konkurrensen för vildbin

Honungsbi. Foto: Erik Hansson

Det har släppts ännu en studie som visar att bikupor kan utgöra en svår konkurrens för vildbin. När så många, stora och effektiva honungsbin ger sig ut för att hämta mat får andra bin svårt att hävda sig. Men det finns sätt för biodlare att visa extra hänsyn för vildbin i Sverige.

Att honungsbin kan innebära en svår konkurrens för vildbin har bekräftats i studier från bland annat Australien,  USA och Frankrike. Nu har även forskare i Kanada kommit fram till ett liknande resultat. De jämförde antalet vildbin som hittades under en stor inventering i Montréal 2013 med en ny inventering 2020. Under den här perioden hade antalet bikupor i staden ökat från 238 till nästan 3 000.

– Sammantaget fann vi ett negativt samband mellan stadsbiodling, pollentillgång och artrikedom hos vilda bin. Vi fann också att förekomsten av honungsbin hade starkast negativ effekt på artrikedomen av små vilda bin (under 2,25 mm), skriver forskarna i sin rapport.

I områden där det tillkommit många bikupor hade antalet vildbin minskat som mest och effekten syntes tydligast hos de minsta biarterna. Anledningen till det är att små arter inte rör sig så stora avstånd i landskapet och därmed är mer känsliga för konkurrens. Många vildbiarter är beroende av mat inom bara några hundra meter medan humlor kan röra sig 1-2 km för att leta föda.

Jämfört med andra storstäder har inte Montréal någon extrem täthet av bikupor. 3 000 stycken utspridda på stadens 431 kvadratkilometer ger ett snitt på nästan 7 bikupor per kvadratkilometer. I Paris finns det i snitt 6,5 bikolonier per kvadratkilometer, i Bryssel 15 och i London 10/km2.

Råd för svenska biodlare

Samtidigt som den kanadensiska studien bekräftar tidigare studier skickar Jordbruksverket ut ett pressmeddelande där de skriver att forskningen förvisso ”överlag är samstämmig om att konkurrens om föda uppstår vid höga tätheter av honungsbin”, men att Sverige har lägre täthet av bisamhällen jämfört med andra europeiska länder och ”därmed också risken för negativ konkurrens”.

Med tanke på att antalet honungsbin i Sverige har ökat med 60–70 procent bara sedan år 2000 presenterar dock Jordbruksverket en rad tips om hur man kan minska konkurrensen i en ny broschyr. Bland annat rekommenderas att
• Bikupor hålls mer än 1 km från naturreservat och nationalparker
• Anpassa bigårdens storlek efter födotillgången i närområdet
• Arbeta för att hålla dina honungsbin friska så att de inte sprider sjukdomar till vilda bin.
• Biodling i städer bör ”hållas på en begränsad nivå”
• Man bör odla fler lämpliga blommande växter i närheten av bikupan om möjligt

För den som vill gynna den biologiska mångfalden finns det effektivare metoder än att skaffa bin, berättar Thorsten Rahbek Pedersen, enhetschef på Jordbruksverket:

– Den som vill göra en insats för den biologiska mångfalden kan i många fall göra större nytta genom att exempelvis så eller plantera bivänliga växter, sätta upp bihotell eller låta gräsmattan gå i blom, än genom att skaffa en kupa med honungsbin. Stora bigårdar i stadsmiljö med stor andel hårdgjorda ytor bör begränsas med hänsyn till mängden blomresurser.

LÄS ÄVEN:
Trädgårdar viktiga för vildbin
Ny genomgång av studier visar att honungsbin konkurrerar med vildbin
Så skiljer du på blomflugor, bin och getingar
• Vanliga frågor och svar om vildbin och bihotell
Bihotell – det här ska du tänka på

Källor: Peer J och Jordbruksverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *