Trädgårdar viktiga för vildbin

En ny studie från Lunds universitet har undersökt trädgårdar och innergårdar i och omkring Malmö. De kom fram till att artrikedomen av pollinatörer påverkas mer av kvaliteten än kvantitet av grönytorna. Dessutom framkom att det fanns fler vildbin i städer än på landsbygden.

– Pollinatörer är intressanta och viktiga att studera i städer eftersom de är avgörande för ekosystemens funktion och dessutom behövs för att vi ska kunna få bra skördar i odlingar i våra trädgårdar och koloniområden, säger Anna Persson, en av forskarna bakom studien.

Studien visade att mängden av gröna ytor i ett område hade mindre betydelse än kvaliteten på grönområdena. På stora, ”torftiga” grönytor med enbart gräsmatta och några prydnadsbuskar, omringade av höga hus hittades färre vildbin och blomflugor än i trädgårdar.

Gör grönytor vildare
Anna Persson, en av forskarna bakom studien, säger att i flerfamiljsområdena är grönområdena vanligtvis förenklade och sköts av en extern förvaltare medan det ofta finns ett individuellt engagemang i villaträdgårdar.

– Vi visar att stadens form har betydelse. Genom att minska de fysiska barriärerna mellan bostadsgårdar och genom att blanda bebyggelse av olika slag kan man gynna pollinatörer. Dessutom visar vi att det finns utrymme att uppgradera de befintliga grönytorna, särskilt i områden med flerfamiljshus. Grönytorna där har ofta låg kvalitet, både för biologisk mångfald och för människors rekreation. Ett sätt att uppgradera dem kan vara att låta dem bli lite ”vildare”, med mindre intensiv skötsel och mer inhemska växter.

Blomfluga på sälg. Foto: Erik Hansson

Fler vildbin i stad än på landsbygd
Forskarna upptäckte också att stadens trädgårdar innehåller fler vildbin än på landsbygden och dessutom hittades andra arter. Staden blir på så sätt ett komplement för mångfalden och det gäller särskilt i intensivt odlade regioner. Det innebär också att åtgärder för bevarande av bin behövs både i städer och på landsbygden, eftersom olika arter nås.

Däremot upptäcktes att det var betydligt färre blomflugor i staden jämfört med på landsbygden. Det beror troligen på att blomflugornas larver har svårare att hitta livsmiljöer i en stad. För att gynna dem behövs fler vattenmiljöer och att döda växtdelar sparas.

Det fanns också fler arter humlor på landsbygden runt Malmö jämfört med inne i staden. En studie från London visade däremot att humlor i jordbruksmarker producerade färre arbetare, drottningarna dog tidigare och kolonierna fick tag på mindre föda jämfört med i städer och byar. I centrala London klarade sig humlorna riktigt bra.

Forskarna från Lunds universitet skriver i ett pressmeddelande att urbanisering är en av de främsta orsakerna till att den biologiska mångfalden minskar. Det beror både på att städerna brer ut sig allt mer ytmässigt och på att de förtätas.

LÄS ÄVEN:
• Vår guide till vilda bin
• Gynna humlor och andra bin
Gynna marklevande bin i trädgården

Källor: Lunds universitet och Landscape and Urban Planning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *