Ny genomgång av studier visar att honungsbin konkurrerar med vildbin

Honungsbi. Foto: Erik Hansson

Forskare vid Lunds universitet har gått igenom befintliga studier om hur vilda bin påverkas av honungsbin.

– Konkurrens om resurser är vanligt i ekosystemet och har spelat en viktig roll i utvecklingen av arter och deras nischer. Men i kombination med att människan förändrar livsmiljöerna och blir bättre på att hålla honungsbin finns det risk för att vilda bin råkar illa ut, säger Henrik Smith, professor i zooekologi vid CEC och Biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Eftersom ungefär en tredjedel av landets omkring 300 vilda biarter är rödlistade (mer eller mindre hotade) finns det anledning att vara försiktig med att försämra deras förutsättningar ytterligare.

Sammanställningen visar att ungefär hälften av de växtarter som både honungsbin och vilda bin besöker utnyttjas av bägge grupperna. Detta innebär att det finns risk för
konkurrens om pollen och nektar vilket påverkar vildbins blombesöksbeteende och val av värdväxter. Hur detta påverkar vildbin i ett längre perspektiv finns det inte många studier om.

Däremot visar tidigare forskning att konkurrens med honungsbin kan försämra samhällsutvecklingen hos humlor, att antalet vilda bin minskar med antalet honungsbin och att vilda bin ändrar sin spridning i landskapet på grund av konkurrens. Vissa studier visade även en minskad mångfald av vilda bin där det finns honungsbin.

– För att mildra negativa effekter av honungsbin på vilda bin genom resurskonkurrens, finns förslag om att vara försiktig med utsättning av honungsbin där det förekommer hotade populationer av vilda bin som utnyttjar samma värdväxter som honungsbin, att i känsliga områden tillämpa tillräckliga avstånd till honungsbisamhällen (upp till 1,1 km) samt att öka mängden blommande resurser, skriver forskarna i sin sammanfattning.

Forskarna vill se fler långtidsstudier, men anser att litteraturen är relativt överens om att det kan finnas negativa effekter av honungsbin på vilda bin.

– Med den här sammanställningen av vad vetenskapen visar, vill vi bidra till att skapa förutsättningar för samexistens mellan biodling och bevarande av vilda bin. Det finns många åtgärder som gynnar både honungsbin och vilda bin, säger Sandra Lindström, agronomie doktor och tidigare forskare vid (CEC), numera utredare och biologisk mångfaldsexpert på Jordbruksverket.

Källor: Lunds universitet och rapporten ”Konkurrens mellan honungsbin och vilda bin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *