Drakängen skapar olika miljöer för mångfalden

Så här ser slänten ned från huset mot bäcken ut. Foto: Drakängen

Drakängen i östra Skåne pågår ett stort arbete med att skapa en ökad biologisk mångfald med olika miljöer, inhemska växtarter och därmed också ett rikt insektsliv. Ännu ett tydligt exempel på några som jobbar med att skapa Ett rikare Sverige.

• Rapportera in vad du själv gjort i trädgården 2022

Sophias och Martins insatser började när de jobbade med att synligggöra en bäck, som rinner förbi huset. De grävde en mjukare slänt ner till bäcken och fick ungefär samtidigt en rejäl hög stora stenar efter ett arbete med att lägga en elkabel.

– Då föddes idén att göra en kallmurad kant för att ta en del av höjdskillnaden och göra en upphöjd bädd med ett gynnsamt klimat utanför husmuren. Vi har fyllt upp med grus från vår egen mark, både ganska ph-neutral och mer kalkhaltig för att skapa bra förutsättningar för olika växter.

”Grådådra kan bli en överraskande snygg växt.” Foto: Drakängen

Några av de större stenarna lades i sluttningen för att skapa ytterligare miljövariation och i botten av den grävda sänkan, där det är mer lerigt och fuktigt, finns möjligheter för helt andra växter.

Puktörneblåvinge vid bäcken. Foto: Drakängen

– Den fuktiga mineraljorden här är en riktig magnet för dagfjärilar på varma sommardagar, murarbina hämtar byggmaterial här, och bäckens vattenmynta drar mycket nektarsökande insekter. Det insektsliv som följer med är en lika viktig dimension för oss.

”Getväppling självsår sig mycket i mineraljord, så på andra ställen har vi upplevt att man får begränsa den lite om annat ska få plats. Den är värdväxt för mindre blåvinge som vi också har sett några få gånger.” Foto: Drakängen

Sophia och Martin berättar att projektet gjort dem ännu mer intresserade av att skapa olika habitat:
– I stället för att först tänka på vilka växter vi vill ha tänker vi nu mer på att skapa olika miljöer och sedan får växtvalet anpassas till det.

I den upphöjda grusbädden använder de en del icke-inhemska växter närmast huset. I delen med kalkhaltigt sand har de vilda sandmarksarter från trakten i östra Skåne. Slänten ned mot bäcken är helt reserverad vilda växter. Se växtlista längre ned i artikeln.

Slänten ur en annan vinkel. Foto: Drakängen

– Det mesta av materialet har vi själv dragit upp från frö eller vid delning, ett fåtal är köpta plantor. Arter som blommade redan denna sommaren har fröat av sig och vi har också sått in vilda fröer. Några av de mer speciella arterna har vi redan på andra ställen på tomten, så vi kan ta fröer där. Nu på senhösten är det fullt av fröplantor så redan nästa sommar blir vegetationen mycket mer täckande. Det är ett överskott av fröplantor som vi kan ta upp och använda i andra projekt.

Hur ser framtiden ut för projektet?
– Vegetationen kommer att utvecklas delvis på egen hand och delvis genom att vi tar bort sånt som tar över för mycket eller att vi gör nya markstörningar. Vi har också en idé om att projektet ska växa med en stenströdd äng lite längre bort från huset. Vi tycker det är viktigt att projekt i trädgården får ta tid, växa dynamiskt och att det är roligt på vägen.

Några av växterna som de använt:

Trädgårdsdelen: fingerborgshatt, brun fingerborgsblomma, åkervädd, fältvädd, sömntuta, kranssalvia, salvia Berggarten, gråtimjan, helgonört, läkemalva, månskensnepeta, gulvädd, olika nejlikor, olika verbenor med mera.

Torra delen med vilda växter: luktvädd, fältvädd, blåeld, axveronika, backtrift, blåmonke, backnejlika, sandnejlika, backtimjan, tjärblomster, backglim, hedblomster, kattfot, slåtterfibbla, backsilja, grådådra, gråfibbla med flera.

Fuktiga delen vid bäcken: ängsvädd, brunört, nysört, kabbleka, ängsbräsma, äkta förgätmigej, bäckveronika, vattenmynta, hampflockel med flera..

Läs mer om Drakängen Natur och Trädgård på drakangen.com och Instagram

LÄS ÄVEN:
• Ett rikare Sverige – rapportera in dina insatser
• Insatser i skogsträdgård i Stjärnsund 2022
• Insatser i en trädgård som ”skapas från scratch”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *