Jönköping ska bygga biparadis

Ett av områdena – Månsarp – restaurerades till viss del 2020. Foto: Sandra Broström

Ännu ett biparadis ska anläggas i Sverige – den här gången i Jönköping.

Det dyker upp allt fler satsningar på att skapa områden som gynnar marklevande insekter, ibland kallade biparadis. I Växjö anlades ett av de första biparadisen i ett stort område nära stadens centrum, i Örkelljunga i Skåne ligger ett biparadis som fått pris och på Öland har det gjorts insatser i Kastlösa för marklevande bin. För att nämna tre. Nu gör även Jönköping en satsning.

Bakgrunden till planerna att satsa på sandmarker och biparadis är att det i Jönköping kommuns naturvårdsprogram finns ett antal utpekade ansvarsbiotoper. En av dessa är ”öppen sand”. Stora delar av kommunen ligger på sandig jord av olika sort, men det blir allt mindre öppen sand. Därför behövs insatser.

– Under två år har vi inventerat sandbiotoper för att både uppdatera befintlig kunskap och hitta nya värdefulla objekt. Inventeringarna visar att det sällan finns sandblottor trots goda förutsättningar och de är ofta så små att de är svåra att hitta på stora ytor. I inventeringarna ingick tre nedlagda sandtag på kommunal mark som idag är i varierande skick rent ekologiskt, men som alla visade stor potential att utveckla höga naturvärden. I och med att många arter som är beroende av sand är rödlistade och blir allt mer ovanliga har kommunen valt att satsa för att skapa långsiktigt hållbara sandlandskap, berättar Sandra Broström, kommunekolog på Jönköpings kommun.

Sandra Broström.

Vilka arter hoppas ni gynna?
– Insatserna är framförallt inriktade på insekter, både de som är beroende av öppen sand men också att gynna många fler arter genom att skapa varma och blomrika miljöer. Vi kommer att göra en insektsinventering för att få en bild av nuläget men har vid tidigare inventeringar noterat bland annat hartsbi, bivarg, myrlejongropar, praktbyxbi och sexfläckig bastardsvärare i dessa områden. Vi hoppas att både antalet arter och antalet individer ska öka som en effekt av åtgärderna.

Förutom insekter så finns det också många ettåriga kärlväxter som är beroende av bar sand eller jord som förhoppningsvis kan gynnas av den återkommande störningen. Det gäller också lite större djur:

Öppen sand hotas av igenväxning. Foto: Sandra Broström

– Sandödla är en kommunal ansvarsart som funnits i ett av sandtagen, där åtgärder för att gynna ödlan också har gjorts vid flera tillfällen, som vi också hoppas gynna. Att schakta fram sandhak hoppas vi också kan skapa häckplatser för backsvala.

Första året kommer det göras gräsbränning, schaktning och avverkning i området. Sandra Broström tror att området kommer upplevas väldigt annorlunda i början, men det ska inte dröja länge innan blomrikedomen ökar med hjälp av pluggplantor, plantering av buskar och träd.

Området vid massupplaget som bidrar med öppen sand. Foto: Sandra Broström

– Vi kommer också ha bihotell och gräva ur en blöt del med förhoppning om att den då ska hålla vatten hela sommaren. Eftersom även sand växer igen kommer vi årligen utföra olika störningar. Därför kommer Biparadiset aldrig att vara ”färdigt” utan kan komma att se lite olika ut varje år. Något som vi vill alltid ska finnas är blottad sand och mycket blommor.

De tre platserna som ska göras iordning till biparadis ligger strax utanför Jönköping centrum, samt i Månsarp och i Bråneryd utanför Huskvarna. Men det kommer även skapas mindre sandbiotoper som vägslänter för att bidra med spridningsmiljöer mellan de större områdena.

Medborgarna ska också kunna ta del av åtgärderna – på vilket sätt då?
– En av platserna kommer göras mer tillgänglig med parkeringsplats, informationstavlor och en kort rundslinga. Platsen hyser idag motionsspår som inte lämpar sig för den som vill betrakta artrikedomen och naturen i lugn och ro. I ett sandtag kommer, om möjligt, banor för cyklister att byggas för att fler ska bidra till ett slitage av sanden. Idag finns öppen sand endast utmed några stigar som går genom området. Slutligen i det tredje sandtaget finns ett slitage från olika motionärer som kommer få bestå. Genom att vi skapar fler öppna stråk i slänterna hoppas vi locka till att fler ytor slits så sanden hålls öppen.

Ni vill med andra ord uppmuntra att folk ska gå i sandmarkerna – det finns ingen risk att det kan bli för mycket störningar?
– I dagsläget är alla lokalerna mer igenvuxna än öppna trots att visst friluftsliv finns i alla tre. De enda platserna som har öppen sand är utmed stigar och bara på en plats är slitaget så stort att en del av ytan inte är lämplig för insekter. Dock är det i kanten av denna hårt slitna yta som vi i dagsläget har mest insektsaktivitet. Om det längre fram blir mer slitage än platsen klarar av kanske vi får begränsa det på något sätt, men generellt är ett visst slitage själva förutsättningen för att skapa sandblottor. Normalt kanske det hade skapats av betande djur, men det är inget vi sett som lämpligt på dessa platser, avslutar Sandra Broström.

LÄS ÄVEN
Skapa en sandbädd i trädgården
Inhemska växter som trivs i sandbädd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *